Dane kontaktowe:

 • e - mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat: tel/fax 42 649 18 03
 • rehabilitacja: tel 505 034 909
 • adres: al. Marszałka J. Piłsudskiego 133D lok. 305A, 92-318,  Łódź
 • nr konta: 
  98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

 

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

I Konkurs

I KONKURS

Projekty realizowane w partnerstwie z Oddziałem Warszawskim PTSR.

1. "Pomagajmy sobie nawzajem - spotkania z psychologiem"

Celem zadania jest zmotywowanie osób chorych na stwardnienie rozsiane do skutecznej pracy nad sobą i walki z chorobą poprzez uzyskanie wsparcia i informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym. Możliwość spotkań z psychologiem jest dla osób niepełnosprawnych formą wsparcia w pokonywaniu codziennych problemów związanych z niepełnosprawnością, a spotkanie z osobami mierzącymi się na co dzień z podobnymi problemami przyczyni się do znalezienia wspólnych rozwiązań, wzmocni motywację do dalszej walki z chorobą i zaowocuje wspólnymi działaniami.

W harmonogramie spotkań przewidujemy:

 • wykłady i dyskusje pod kierunkiem wysokiej klasy psychologów i psychoterapeutów, współpracujących wcześniej z PTSR i posiadających doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • zajęcia praktyczne (warsztaty w grupach) przeprowadzone pod kierunkiem psychologów,
 • spotkania indywidualne ("sam na sam") chorego z psychologiem,
 • wizyty psychologa w domach osób leżących.

Przy realizacji projektu zaangażowana będzie społeczność lokalna i wolontariusze - członkowie i opiekunowie osób chorych - do pomocy przy przemieszczaniu się i czynnościach takich jak ubieranie się, przesadzenie z wózka na krzesło, dotarcie do toalety itp.

 

2. "Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane"

Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób z różnym stopniem niepełnosprawności spowodowanej stwardnieniem rozsianym (SM), poprzez umożliwienie im dostępu do wielowymiarowej rehabilitacji ruchowej i społecznej. Spodziewamy się, że systematyczne stosowanie różnych form rehabilitacji spowolni rozwój choroby, zapewni utrzymanie dotychczasowej kondycji, a nawet ją poprawi. Projekt będzie służył organizowaniu czasu wolnego, a poprzez zwiększenie sprawności fizycznej beneficjentów oraz możliwość skorzystania z pomocy asystenta osoby chorej na SM, wpłynie na przywrócenie zdolności samoobsługi, odzyskanie wiary w siebie i chęci do bardziej aktywnego życia z chorobą.

Zadanie zakłada zorganizowanie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, wspomagających proces rehabilitacji i zwiększających sprawność fizyczną chorych na stwardnienie rozsiane. W zależności od wskazań lekarskich przewiduje się zarówno zajęcia indywidualne jak i grupowe. Każdy rodzaj zajęć będzie dostosowany do możliwości i potrzeb chorego, co zapewnią przeprowadzone wcześniej konsultacje neurologiczne. W ramach realizacji zadania przewiduje się następujące rodzaje zajęć rehabilitacyjnych:

 • indywidualna rehabilitację domową
 • grupowe zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w ośrodku rehabilitacji z zastosowaniem kriokomory ogólnoustrojowej
 • zajęcia na sali rehabilitacyjnej z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego
 • zajęcia terapii zajęciowej (np. arteterapia, muzykoterapia itp.)

Warto podkreślić zróżnicowanie oferty rehabilitacyjnej pod kątem sprawności chorych. Podział na mniej i bardziej intensywne zajęcia występuje przy rehabilitacji ruchowej (trzy rodzaje zajęć grupowych na sali, rehabilitacja domowa dla osób bardzo niesprawnych), zajęciach jogi (bardziej sprawni korzystają z karnetów, mniej sprawni - z zajęć w sali).

 

3. "Nasz kontekst - wydawnictwa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane"

Celem zadania jest przeciwdziałanie poczuciu alienacji i osamotnienia osób niepełnosprawnych i ich bliskich, akceptacja choroby i obniżonej sprawności z nią się wiążącej przez osoby z SM, a co za tym idzie, poprawa funkcjonowania psychospołecznego i wzięcie przez osoby chore na stwardnienie rozsiane aktywniejszego udziału w życiu społecznym i zawodowym.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez propagowanie informacji na temat choroby, pozytywnych sposobów radzenia sobie z nią, pomocy, jaką świadczy Oddział Warszawski i Oddział Łódzki PTSR, możliwościach i warunkach rehabilitacji, najnowszych metodach leczenia, funkcjonujących rozwiązaniach prawnych, itp.

Program zakłada również kontynuację wydawania biuletynu "Płyńmy pod prąd" (A5, 24 strony - w tym 8 str. kolor) skierowanego do chorych na stwardnienie rozsiane z terenu woj. łódzkiego, ich rodzin oraz instytucji zainteresowanych problemami osób z SM. Istotnym elementem jest szeroka dostępność naszego wydawnictwa oraz niwelowanie barier w komunikowaniu się. Szczególnie ważne dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, mających często kłopoty ze wzrokiem, jest publikowanie w druku powiększonym, znacznie ułatwiającym czytanie. Biuletyn informuje o aktualnej działalności i planach na przyszłość stowarzyszenia. Zamieszczane są w nim relacje z wycieczek, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, spotkań wigilijnych i wielkanocnych naszych członków. Przekazuje także najnowsze informacje o sposobach leczenia SM (teksty lekarzy, rehabilitantów, dietetyków i pielęgniarek), możliwościach i warunkach rehabilitacji, spotkaniach edukacyjno-szkoleniowych, a także porady dotyczące sytuacji społeczno - prawnej osób niepełnosprawnych.

 

4. "Aktywny niepełnosprawny" - udział w warsztatach wyjazdowych drogą do zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób chorych na SM

Celem zadania jest promowanie aktywności osób niepełnosprawnych, przekazanie im praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym, aktywizacja uczestników warsztatów , wzmocnienie skuteczności działań, modyfikowanie nieadekwatnych zachowań i przekraczanie własnych ograniczeń. 

Cele szczegółowe: przełamanie barier świadomościowych, z jakimi stykają się osoby sprawne jak i niepełnosprawne, zwiększenie potencjału zawodowego oraz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, rozbudzenie wrażliwości artystycznej, kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych, wyrównanie szans i eliminowanie poczucia wykluczenia społecznego.

Zadanie zakłada zorganizowanie warsztatów łącznie dla 22 osób niepełnosprawnych. Spotkania odbywać się będą pod kierunkiem psychologa, doradcy zawodowego oraz terapeuty zajęciowego i asystenta terapeuty. W początkowym etapie zajęcia będą miały charakter wykładów, aby zapoznać uczestników z tematyką spotkań, a następnie przejść do zajęć praktycznych. Dodatkowo, w ramach zajęć, odbywać się będą warsztaty terapii zajęciowej prowadzone dla wszystkich uczestników przez terapeutę i asystenta.

Terapia zajęciowa ma na celu wyzwolenie pozytywnych postaw społecznych, pobudzenie samorzutnej aktywności uczestników poprzez ekspresję twórczą poprawiając przy tym ich sprawność fizyczną i emocjonalną. Samodzielnie zrobione: wycinanka, namalowany obrazek, wykonana robótka ręczna, napisany wiersz odbudowują wiarę w siebie. Każde z tych zajęć rozwija zdolności manualne, usprawnia palce dłoni, poprawia koordynację kończyn górnych, łagodzi oczopląs, niezborność ruchów itp. Zajęcia te wspomagają proces rehabilitacji osób dotkniętych niepełnosprawnością, organizują czas wolny, a poprzez ogólne usprawnianie, przygotowują ich do samodzielnego życia, pomagają odzyskać wiarę w siebie i chęć do bardziej aktywnego życia z chorobą.

Warsztaty adresowane są do osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność czują się osamotnione, zagubione, a często pozbawione chęci do dalszej walki z chorobą i dalszego życia. Możliwość wspólnego wyjazdu byłaby dla nich formą wsparcia w pokonywaniu codziennych problemów związanych z niepełnosprawnością, a spotkanie z osobami pokonującymi codziennie podobne problemy przyczyni się do znalezienia wspólnych rozwiązań, wzmacniając ich aktywność w życiu społecznym i zawodowym.

Projekty współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

II Konkurs

II KONKURS

1. "Kursy komputerowe, językowe oraz warsztaty samodoskonalenia zawodowego dla chorych na stwardnienie rozsiane"

Celem zadania jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy, kompleksowe rozwiązanie ich problemów poprzez rozwój kompetencji pracowniczych, zdobycie nowych, niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji w zakresie znajomości obsługi komputera i języków obcych wzbogaconych o moduł samodoskonalenia zawodowego.

Cele szczegółowe zadania:

 • zwiększenie umiejętności z zakresu obsługi komputera,
 • nauczenie lub poprawa znajomości języka angielskiego,
 • rozwijanie własnego potencjału poprzez udział w innowacyjnych warsztatach samodoskonalenia zawodowego,
 • zwiększenie samodzielności osób chorych na stwardnienie rozsiane

Projekt zakłada organizację w 2009 roku trzech edycji kursów komputerowych dla 20 osób oraz dwóch edycji kursów języka angielskiego dla 15 osób oraz przeprowadzenie dla wszystkich BO warsztatów samodoskonalenia m.in. z automotywacji, pisania CV i listu motywacyjnego. Łącznie w zadaniu będzie uczestniczyć 35 osób chorych na stwardnienie rozsiane - członków PTSR.

- KURSY KOMPUTEROWE - 

W kursach weźmie udział 20 osób - członków PTSR z woj. łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego, przy czym każda osobą będzie mogła skorzystać z różnych kursów np. z podstawowego i grafiki komputerowej. Wszystkie kursy będą prowadzone przez przygotowanych trenerów. Zajęcia będą miały tempo dostosowane do potrzeb uczestników. Każdy z nich zostanie otoczony odpowiednią opieką i uwagą.

 1. Kurs podstawowy 
 2. Kurs zaawansowany 
 3. Kurs grafiki komputerowej

- KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO -

W ramach kursów języka angielskiego projekt zakłada zorganizowanie 2 kursów po jednym na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, każdy po 120 godzin dydaktycznych, łącznie dla 15 osób chorych na stwardnienie rozsiane.

 1. Kurs podstawowy zapewnia zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie rozumienia tekstu pisanego oraz rozumienia ze słuchu na poziomie podstawowym, wspartych umiejętnością formułowania nieskomplikowanych wypowiedzi ustnych. Stanowi wstęp do dalszej nauki języka.
 2. Kurs średniozaawansowany przygotowuje do posługiwania się językiem angielskim w kontekście zawodowym. Zawiera elementy Business English i obejmuje zagadnienia przydatne wszystkim osobom pracującym, niezależnie od branży, takie jak: podróże, oficjalna korespondencja, spotkania o charakterze służbowym, rozmowy telefoniczne itp. W trakcie kursu kształcone są wszystkie umiejętności językowe, takie jak pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie.

- WARSZTATY SAMODOSKONALENIA ZAWODOWEGO -

Dodatkowo w ramach zadania zakładamy przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów samodoskonalenia np. z automotywacji, pisania CV itp. dla 35 osób chorych na stwardnienie rozsiane - członków PTSR. Planujemy zorganizowanie trzech warsztatów (po jednym z automotywacji, autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych) po 4 godziny każdy.

W/w kursy oraz warsztaty pozwolą uczestnikom na podniesienie swoich kwalifikacji językowych, komputerowych oraz personalnych, co z kolei przyczyni się do podniesienia ich poczucia własnej wartości , zwiększenia samodzielności oraz ułatwi znalezienie pracy.

Uczestnicy wszystkich szkoleń wypełnią ankiety przed przystąpieniem do kursów oraz po zakończeniu danej formy wsparcia. Ponadto osoby, które ukończą kurs komputerowy otrzymają certyfikat, a osoby kończące kurs językowy dyplomy poświadczające ukończenie zajęć.

 

2. "Szkolenia dla opiekunów osób chorych na stwardnienie rozsiane"

Celem zadania jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie szkoleń dla opiekunów osób chorych na stwardnienie rozsiane. Dzięki innowacyjnemu opracowaniu systemu przekazywania uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat choroby jaką jest stwardnienie rozsiane (seminaria i dyskusje, prezentacje udziału osoby chorej w rehabilitacji, możliwość uzyskania indywidualnej porady eksperta), planowane zadanie wyznaczy trwały kierunek rozwoju potencjału opiekuna osoby chorej.

Opiekunowie, będący przeważnie współmałżonkami lub innymi członkami rodziny, w większości przypadków nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności obsługi chorych na SM. Swoje wiadomości zdobywają metodą prób i błędów przyczyniając się niejednokrotnie do cierpień osób chorych.

Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, neurologii, rehabilitacji, pielęgnacji, diety oraz uprawnień ON. Wiedza ta pozwoli przełamać takie problemy jak bariera świadomościowa, a w przyszłości umożliwi pokonywanie barier mentalnych poprzez rozwój jednostki świadomej własnego "ja". Pozwoli to na likwidację uczucia bezradności osób chorych, bardzo często nie mających pojęcia gdzie szukać pomocy - co uniemożliwia im prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym.

Program szkoleniowy zakłada zorganizowanie 2 szkoleń łącznie dla 20 opiekunów osób chorych na stwardnienie rozsiane (członków rodzin) obejmujących następujące tematy:

 • psychologiczne aspekty chorób przewlekłych,
 • codzienna pielęgnacja osoby chorej (higiena intymna, zapobieganie infekcjom, pomoc chorym z problemami urologicznymi),
 • rehabilitacja przy łóżku chorego,
 • rehabilitacja i pomoc chorym korzystającym z wózków inwalidzkich,
 • poradnictwo obywatelskie (status osoby niepełnosprawnej i wynikające z tego prawa),
 • pomoc społeczna (informacje o działaniu urzędów i organizacji służących pomocą ON),
 • medyczne aspekty chorób neurologicznych (stwardnienia rozsianego i innych).

Ćwiczenia, zajęcia praktyczne, pokazy, wykłady i dyskusje prowadzone są pod kierunkiem wysokiej klasy specjalistów, współpracujących wcześniej z PTSR i posiadających doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Instruktorami i wykładowcami są: lekarz neurolog, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka, dietetyk, specjalista z zakresu uprawnień osób niepełnosprawnych.

Projekty współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

III Konkurs

III KONKURS

" Szlakiem zamków krzyżackich"- impreza o charakterze kulturalno- rekreacyjnym.

Celem projektu było promowanie turystyki jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu i wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych. Wykorzystanie rekreacji i turystyki dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej, propagowanie zdrowego trybu życia, stworzenie sposobności do przezwyciężania wyuczonej bezradności, przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i izolacji społecznej spowodowanej przez chorobę, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w organizowanych podczas wyjazdów konkursach.

W ramach imprezy wyjazdowej zwiedzono następujące miejsca:

 • Zamek w Toruniu,
 • Zamek w Malborku,
 • Zamek w Kwidzynie,
 • Zamek w Sztumie,
 • Zamek w Gdańsku.

W czasie wycieczki uczestnicy mieli okazję poznania tradycji, zabytków kultury i historii Polski. Po części turystycznej, obejmującej zwiedzanie zamków krzyżackich nastąpiła część integracyjno-terapeutyczna obejmująca m.in. konkursy z nagrodami, kalambury, turnieje karciane, wieczorki taneczne. Rywalizacja w czasie zajęć integracyjnych pomogła wzmocnić poczucie własnej wartości, kształtować postawę odnoszenia sukcesu i ponoszenia porażki. Uczestnicy dzięki wspólnym posiłkom, zabawom integracyjnym i rozrywkom konkursowym mogli się bliżej zapoznać, a nawet zaprzyjaźnić. Koleżeńska atmosfera sprzyjała doskonaleniu umiejętności pracy w grupie. Była to niezapomniana okazja aby pobyć między ludźmi, pozwiedzać i poznać historię naszego kraju.

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych